Autoritatea Comună de Management reamintește beneficiarilor de finanțare faptul că în efectuarea achizițiilor publice trebuie respectate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, aplicarea legislației naționale privind achizițiile publice, inclusiv pentru achizițiile directe fiind obligatorie pentru toate autoritățile contractante.

Astfel, Art.43, alin 3 din Hotărârea Guvernului nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului –cadru din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice precizează:
SECTIUNEA 1
Achiziţia directă
ART. 43
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.
(2) SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor alin. (1).
(3) În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât preţul pieţei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă.
(4) Achiziţia prevăzută la alin. (1) se realizează pe bază de document justificativ….
Prin urmare, pentru orice achiziție directă-inclusiv pentru cheltuielile aferente capitolului Transport și Cazare (ex. bilete de avion, combustibil etc.), conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, beneficiarul are obligația de a consulta catalogul SEAP.

  • În cazul în care beneficiarul identifică în catalogul SEAP serviciile sau produsele pe care dorește să le achizitioneze, acesta are obligația de a urma procedura de achiziție din Secțiunea 1 – Achiziții directe, din Normele de aplicare nr. 395/2016.
  • În cazul în care beneficiarul nu a identificat în catalogul SEAP ceea ce dorește să achiziționeze sau a găsit produsul/ serviciul dorit însă la un preț mai mare decât prețul de piață, acesta poate achiziționa produsul/serviciul de la orice operator, cu condiția să întocmească o notă justificativă, precizând motivele pentru care nu a utilizat modalitatea de achiziționare prin SEAP.

 

De asemenea, ART. 46, alineatul 5 precizeaza urmatoarele:
„În situaţia în care achiziţia directă se realizează în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3), autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte 13.000 lei, fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate.”

Pentru mai multe informații legate de acest aspect poate fi consultat site-ul ANAP http://anap.gov.ro/web/achizitia-directa/ precum și ghidul elaborat de Curtea de Conturi http://www.curteadeconturi.ro/Regulamente/Ghid_control_achizitii_publice.pdf (pag. 180-181).

Return to Top ▲Return to Top ▲